Məhsullar

IT-şirkətin fəaliyyətinin məqsədi, onun əsas biznes istiqamətlərinin informasiya dəstəyi ilə biznes-risklərinin minimallaşdırılmasına çalışaraq IT-sistemin inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsidir.

Bu zaman, biznes-proseslərin avtomatlaşdırlması rəqabətli üstünlüklərin yaradılması və müəssisənin idarəedilməsinin effektivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına yönələn bir alətə çevrilir. Düzgün tərzdə qurulmuş IT-strtegiya isə biznesin dəyərinin və onun investisiya cəlbediciliyinin yüksəlməsini şərtləndirir.

Yaradılan informasiya platforması aşağıdakı bir-neçə tələbə cavab verməlidir:

 • standartlaşma – yəni, sistemin müxtəlif komponentlərinin uyğunluğu və onların informasiya təhlükəsizliyi tələblərinə dəqiq riayət etməsi;
 • miqyaslaşma – yəni, şirkətin artan tələbatlarının nəzərə alınması imkanı;
 • çeviklik – sistem daxili biznes-proseslərin və ətraf mühitin dəyişiklikləri zaman rahat şəkildə yenidən qurula bilməlidir;
 • müstəqillik – xüsusi olaraq proqramçılar ştatının saxlanmasına ehtiyac olmamaılıdır, sifarişçi həll istehsalçılarından asılı vəziyyətdə qalmamalıdır;
 • iqtisadi səmərəlik.

Şirkətin biznes-proseslərinin avtomatlaşdırlması aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olur:

 • hazırlıq mərhələsi;
 • müəssisədə gedən bütün biznes-proseslərin öyrənilməsi, təhlili və sistemləşdirilməsi mərhələləri;
 • şirkətin idarəedilməsi prinsiplərinin təhlili və mükəmməlləşdirilməsi mərhələsi.

Biznesin uğurlu avtomatlaşdırılmasını həyata keçirmək üçün aşağıdakə bəzi əlavə şərtlərin də yerinə yetirilməsi zəruridir:

 • layihələrin idarəedilməsi məsələsində ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupun mövcudluğu;
 • müəssisə rəhbərliyi tərəfindən biznesin məqsədlərinə çatmaq üçün informasiya texnologiyalarının əhəmiyyətliliyinin dəstəklənməsi;
 • əməkdaşların və menecerlərin öz vaxtlarını əməyin təşkilinin yeni forma və metodlarının öyrənilməsinə ayırmalarına hazır olmaları.
yuxarı